top of page
Introducing our law firm

ก่อตั้งเมื่อต้นปี 2551

บริษัท อี แอนด์ พี ดิลิเจนซ์ จำกัด

เป็นสำนักทนายความที่มีความชำนาญในด้านกฎหมายธุรกิจและการค้า, ทรัพย์สินทางปัญญา อสังหาและกฎหมายอาญา ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของเรา 

แนะนำบริษัท

บริษัท อี แอนด์ พี ดิลิเจนซ์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2551 ด้วยเจตนาที่แรงกล้าของนักกฎหมายชั้นนำ 2 คน คือ นายภีม วุฒิภักดี กับ นายเอกวัจน์ กมลเทพา เพื่อให้บริการทางกฎหมายที่ครอบคลุมแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ

 

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครที่ อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสีลม เขตบางรัก ซึ่งท่านสามารถเดินทางมาหาเราได้อย่างง่ายดายด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือ หากท่านขับรถยนต์มาด้วยตนเองก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีที่จอดรถอย่างเพียงพอสำหรับทุกท่าน

บริการของเรา

01.

กฎหมายบริษัท กฎหมายธุรกิจ

 • บริการทางกฎหมายสำหรับการเปิด ปิด เปลี่ยนแปลง และจดทะเบียนองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

 • บริการทางกฎหมายสำหรับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อการลงทุน

 • บริการวิเคราะห์บริบททางกฎหมายและภาษี

02.

กฎหมายทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์

 • บริการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ทางกฎหมายและธุรกิจ (Due diligence) เกี่ยวกับทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

 • บริการจัดการทรัพย์สิน

 • บริการร่างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

 • บริการวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับสินทรัพย์

03.

กฎหมายภาษี

 • บริการให้คำแนะนำทางกฎหมายว่าด้วยภาษีและภาษีศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้า หรือ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ

 • บริการให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวแทนในการเจรจากับหน่วยงานของรัฐที่จัดเก็บภาษี และภาษีศุลกากร

04.

กฎหมายแรงงาน

 • บริการจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน และข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน

 • บริการจัดทำสัญญาข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้าง และสหภาพลูกจ้าง คู่มือการทำงาน และกฎระเบียบการทำงานภายในองค์กร

05.

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ

 • บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 • บริการจัดทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 • บริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสิทธิบัตร เป็นต้น

06.

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • บริการจัดทำสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์

 • บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • บริการว่าความในคดีแพ่ง

07.

กฎหมายอาญา

 • บริการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในฐานะตัวแทนของผู้เสียหาย หรือ ยื่นฟ้องผู้กระทำควมผิดเป็นคดีอาญาต่อศาล

 • บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายอาญา

 • บริการว่าความในคดีอาญา

Legal Fees

การคิดค่าบริการของ บริษัท อี แอนด์ พี ดิลิเจนซ์ จำกัด มีหลายรูปแบบ ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานบริการ และการตัดสินใจของลูกค้า 

เราสามารถให้บริการได้หลากหลายภาษา สื่อสารหลักด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมบริการในภาษาอื่นๆ ผ่านบริการล่ามเฉพาะทาง

Our Partners

There Is No Lawyer More Eloquent Than the Heart.

Sylvain Maréchal (1788)

bottom of page