top of page

Services

07. กฎหมายอาญา

  • บริการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในฐานะตัวแทนของผู้เสียหาย หรือ ยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดเป็นคดีอาญาต่อศาล

  • บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายอาญา

  • บริการว่าความในคดีอาญา

bottom of page