top of page

Services

05. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ การค้าระหว่างประเทศ

  • บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

  • บริการจัดทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

  • บริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสิทธิบัตร เป็นต้น

  • บริการว่าความในคดีแพ่งและอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

bottom of page