top of page

Services

04. กฎหมายแรงงาน

  • บริการจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน และข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน

  • บริการจัดทำสัญญาข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้าง และสหภาพลูกจ้าง คู่มือการทำงาน และกฎระเบียบการทำงานภายในองค์กร

  • บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารบุคลากร สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง และข้อพิพาททางกฎหมายแรงงาน

  • บริการว่าความในคดีแรงงาน

bottom of page