top of page

Services

03. กฎหมายภาษี

  • บริการให้คำแนะนำทางกฎหมายว่าด้วยภาษีและภาษีศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้า หรือ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ

  • บริการให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวแทนในการเจรจากับหน่วยงานของรัฐที่จัดเก็บภาษี และภาษีศุลกากร

bottom of page