top of page

Services

01. กฎหมายบริษัท กฎหมายธุรกิจ

  • บริการทางกฎหมายสำหรับการเปิด ปิด เปลี่ยนแปลง และจดทะเบียนองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

  • บริการทางกฎหมายสำหรับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อการลงทุน

  • บริการวิเคราะห์บริบททางกฎหมายและภาษี

  • ร่างสัญญา

  • บริการบัญชีทางกฎหมาย และการวางแผนภาษี

  • การตรวจสอบเพื่อประโยชน์ทางกฎหมายและธุรกิจ (Due diligence) เกี่ยวกับบริษัท

bottom of page